Get Adobe Flash player

 

          คุณครูวราดา ขันตี ครูชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนวิชากราฟิกแอนิเมชั่น รหัส 2308-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557) สาหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร