Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 262

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคเทคศรีสะเกษร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 311

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ "สานสัมพันธ์บ้านนักเรียนนักศึกษา" เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีครูที่ปรึกษาและครูประจำแผนกวิชา เป็นผู้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้ปกครองเป็นอย่างดี

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 238

วันที่ 6 กันยายน 2562 นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส. เข้ารับการอบรม โครงการ "พัฒนาแกนนำนักศึกษาป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ " โดยศูยย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกุสุมา มีศิลป์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศก. และ คุณวรัญญา สู่สุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ